Vår integritetspolicy

Vår integritetspolicy:

Vi hanterar dina uppgifter säkert.

Direkt i samband med att du ingår avtal med oss eller när du blir medlem i vår kundklubb förser du oss med vissa personuppgifter. När du sedan anlitat oss genereras ytterligare information. Det är viktig för oss att du känner dig trygg och att du har ett förtroende för hur vi hanterar dina uppgifter.

Vi på Bürgers Växtgård i Köping och Sala, Bürgers Växt och Miljö i Örebro samt Bürgers Växt och Miljöbyggare vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den. All personal som har tillgång till informationen om dig hanteras konfidentiellt och strikt.

Allt för att du ska kunna få en så bra och anpassad service som möjligt utan att någon information eller personuppgift samlas in, lagras eller hanteras i onödan.

De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs av kunduppgifter.

Kunduppgifter:
Kunduppgifter är sådana uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, samt betalningsinformation och information om vilka tjänster du har och hur du använder dem. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss. Det kan t.ex. vara godkännande av nyhetsbrev.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

(1) behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,

(2) behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag),

(3) Behandling är nödvändig för berättigande intressen hos oss och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller

(4) i specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.


För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det behövs för att vi ska kunna identifiera dig som vår kund, att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig om leverans av tjänster eller  produkter. Vi behandlar även dina personuppgifter för vår administration och fakturering av tjänsterna/produkterna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst eller när du kontaktar oss.

Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, mms, telefon, e-post och via vår webb. Vi kan även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Våra berättigande intressen för denna behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya tjänster och produkter. För detta ändamål kan vi komma att använda kunduppgifter som till exempel namn, adress, telefonnummer, mail samt demografiuppgifter (såsom kön, ålder och vilken stad du bor i).

Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Exempel på behandling som kan förekomma för detta ändamål är lagring av faktureringsunderlag för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen.

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vad vi behöver. De uppgifter som vi samlar in och som genereras när du använder våra tjänster och produkter behandlas för olika ändamål. De sparas därmed också under olika långt tid beroende på vad de ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

Vi lämnar endast ut dina uppgifter till andra personuppgiftsbiträden, ex revisor om och i den mån det är absolut nödvändigt i det enskilda fallet.

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade, raderade eller blockade.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig. Specificera gärna de kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till som exempelvis kunduppgifter. Begäran skickar du till adressen nedan. Märk kuvertet ”Registerutdrag”:

Bürgers Växtgård AB Barnhemsgatan 54 73133 Köping